DSHwood

DSHwood là tp đoàn kinh doanh g quc tế phân phi tt c các loi g cng và mm thông dng ca Châu âu, g x và nhiên liu sinh hc vi sn lưng hàng năm lên đến tng s 500.000cbm g.

 

Các sn phm ca chúng tôi bao gm: g cng (D Gai, Tn Bì, Si Đ, Si Trng, Pu lô, Bch Dương, Thích); g mm (Vân Sam, Linh Sam Douglas, Linh Sam Đan Mch, Thông, Thông Larch), g cng và g mm có chiu dài/rng/đ dày và tui th khác nhau và các loi g vn. Chúng tôi có kiến thc trong vic x lý g có ngun gc và tính pháp lý rõ ràng đ duy trì s bn vng ca rng. Do đó, chúng tôi cung cp c các chui sn phm FSC and PEFC đưc chng nhn.

 

Chúng tôi bưc vào th trưng Châu Á Trung Quc và Vit Nam t năm 2009 và đã đt đưc nhng thành công đáng k. Thành công này không th đt đưc nếu không có s n lc ca đi ngũ mua hàng và lc lưng bán hàng ca công ty đt ti các đa phương. Chúng tôi có các cơ s mua hàng Đan Mch, Đc, Scotland và Pháp. Chúng tôi s dng các chuyên gia ca mình đ kim tra các bn ghi nhm đo bo cht lưng cao và phân loi trong các tiêu chun riêng ca chúng tôi đ đm bo vic cung cp an toàn cũng như tính linh hot và đ tin cy cao đi vi các yêu cu ca khách hàng. Ngoài ra, kinh nghim lâu năm ca chúng tôi trong vic xut khu cũng giúp chúng tôi trong s phát trin đi ngũ logistic đ giao hàng kp thi và các dch v cht lưng.

 

Tp đoàn ban đu xut phát t Hip hi rng Đan Mch, mt t chc tư nhân ca ngành lâm nghip nơi Văn phòng Thương mi Rng Đan Mch đưc thành lp vào năm 1960. Tp đoàn hin vn thuc s hu ca Hip hi rng Đan Mch 100%. Mi liên kết gn gũi vi rng này cho chúng tôi các quyn truy cp đu tiên và trc tiếp ti các rng/nhà cung cp đa phương và s lưng phù hp đến các th trưng trên toàn cu.

 

Chúng tôi tp trung vào vic tr thành mt đi tác n đnh và lâu dài vi các khách hàng và nhà cung cp ca chúng tôi vi s an ninh cao trong thanh toán da trên các tình hình tài chính lành mnh ca công ty. Nếu bn có bt kì s quan tâm hay thc mc nào, xin vui lòng lin h vi các đi din bán hàng ca chúng tôi ti Vit Nam:

 

Jy Pham

Sales Manager, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mobile VN: +84 906716036

Mobile DK: +45 30828836

Email: jy@dshwood.com

Skype: jymaquin81

 

 

Le Thi Tuyet

Sales representative, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mobile VN: +84 909339136

Email: tuyet@dshwood.com

Skype: tuyet4979